Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich

w Płocicznie - Tartak

Powiększ tekst:

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-17 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gałaszewska, adres poczty elektronicznej plociczno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875639027. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba ż±dająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Adres organu odwoławczego: Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@plociczno.pl

Telefon organu odwoławczego: 875639027

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od drogi, wejście boczne od boiska i wejście boczne od bloku mieszkalnego

Tylko wejście od boiska posiada podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego od drogi.

W holu brak jest windy.

W ciągach komunikacyjnych na parterze nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia tylko na jednej kondygnacji budynku bez ograniczeń architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy hali sportowej. Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu od drogi wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma informacji głosowych. Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o godzinach otwarcia urzędu oraz godzinach przyjęć interesantów napisana językiem Braille'a.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak nie posiada aplikacji mobilnych

 

Deklaracja Dostępności